.השימוש באתר dabahmeat.co.il מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

 1. . האתר מנוהל על-ידי חברת “אטליז דבאח ” ממפעל החברה בנהריה (להלן: “מנהלת האתר” ו/או “החברה”).
 2. באמצעות אתר dabahmeat.co.il מתבצעות מכירות קמעונאיות של בשר / עופות לרבות מוצרים נלווים (להלן: “האתר”).
 3. השירות שניתן במסגרת האתר מתאפשר באזורים מסוימים בלבד (להלן: “אזור הפעילות”). באחריות הלקוח לוודא באמצעות האתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות כי האזור אליו הוא מבקש להזמין את המשלוח נמצא באזור הפעילות.
 4. יודגש, כי אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר אפשרית רק כאשר אין מניעה טכנית ו/או מניעה אחרת.
 5. מחירי המוצרים באתר כוללים מע”מ.
 6. החברה רשאית לשנות בכל עת את אופן הצגת המוצרים, את מחיר המוצרים ופרטים נוספים הנוגעים להם לשנות, להחליף או להוציא בכל עת אחד או יותר מהמוצרים המוצגים באתר; לשנות בכל עת את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי . לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות האתר.
 7. חלק ניכר מהמוצרים המפורסמים באתר dabahmeat.co.il הינם מוצרים שמחירם תלוי במשקלם. על כן, חיוב הלקוח ייעשה לפי משקל המוצרים המדויק בפועל. שקילת המוצרים וגביית התשלום ייעשו לאחר ביצוע ההזמנה ע”י הלקוח , כמו כן התמונות להמחשה בלבד .
  9.. תהליך הרכישה באתר מתבצע ע”י הוספת פריטים לסל הקניות כאשר בסיום ההוספה כאמור על הגולש ללחוץ על כפתור “סל הקניות”. לאחר מכן, יזין הגולש פרטים מזהים ראשוניים, ובסיום יזין הגולש בדף הסליקה את פרטי כרטיס האשראי שלו לצורך ביצוע חיוב. מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התהליך כאמור מעת לעת ע”פ שיקול דעתה. בסיום התהליך יתקבל דף סיכום המציג את פרטי ההזמנה ומספר אישור ההזמנה המהווה אישור לביצוע ההזמנה בצורה תקינה. במקביל, יישלח ללקוח מייל עם מספר אישור ההזמנה.
 8. לאחר סיום הוספת המוצרים לסל כאמור לעיל, יוכל הלקוח לציין, במקום המיועד לכך, כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת מקום האספקה או במקום מבוקש אחר על ידו. כמו כן, יכול הלקוח לבקש שהמשלוח יימסר לאדם אחר שאת פרטיו יזין במקום המיועד לכך. יודגש, כי בכל מקרה, השארת המוצרים תיעשה ע”פ בחירת הלקוח ותהיה באחריותו הבלעדית וכי לאחר השארת המוצרים במען הלקוח לפי בחירתו כאמור, לא יוכל הלקוח להעלות טענה על אי התאמה / החזרה / זיכוי / גניבת המוצרים וכיוב’.
 9. האתר מאובטח באמצעות תעודת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.
 10. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. על הלקוח לשלם בכרטיס השייך לו ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת במסך הקופה. ייתכן כי פרטי כרטיס האשראי יישמרו על גבי שרת מאובטח ייעודי.
 11. ביצוע הזמנה באתר אפשרי בכל שעות היממה,
 12. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ומנהלת האתר אינה מחויבת למועדים אלה.
 13. מועדי האספקה של המוצרים הנמכרים באתר dabahmeat.co.il יקבעו ויפורסמו ויכולים להשתנות מעת לעת .
 14. הלקוח יחוייב בדמי משלוח אשר יצוינו במסך בטרם השלמת פעולת הרכישה. מחיר המשלוח יכול להשתנות מעת לעת ויכול להיות מותאם לגובה מחיר הקנייה ו/או לכל להתניה אחרת, על-פי שיקול דעתה הבלעדי של מנהלת האתר.
 15. על מחלוקות בין בעלי האתר ללקוחות יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 16. דמי המשלוח יקבעו סופית בעת ביצוע ההזמנה.
 17. מובהר, כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו יחוייב בדמי משלוח נוספים .
 18. לאחר השלמת ביצוע ההזמנה באתר, הלקוח יוכל לבחור את מועד האספקה הרצוי. האתר יציע מועדי אספקה בהתאם לשיקוליה ולאילוצים הלוגיסטיים של מנהלת האתר.
 19. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח מיד עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.
 20. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה כאמור לעיל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך באופן מיידי לשליח בעת מסירת ההזמנה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ ההחלפה/ ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/ הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. החזרת מוצרים אשר אינם פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ניתן להחזיר תוך מס’ ימים מקבלתם באריזה המקורית ו/או בהתאם להוראות החוק.
 21. ביטול הזמנה יכול להתבצע בטרם החלה עבודת הטיפול בהזמנה באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני.
 22. מנהלת האתר תהיה רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שלוש שעות ומעלה לפני מועד האספקה.
 23. זכות הלקוח להחזרת מוצר ו/או לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות מנהלת האתר כפי שתהא מעת לעת.
 24. האמור בתקנון זה יחול גם במידה שלקוח בחר לבצע הזמנה באמצעות הטלפון או בדרך אחרת.
 25. בנוסף, מנהלת האתר מוכרת באמצעות האתר מוצרים של חברות אחרות, במקרה זה יחולו תנאי תקנון זה בשינויים המחויבים על היצרן / הספק של מוצרים אלו.
 26. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.
 27. אנשים אלרגניים ו/או רגישים לחומרים מסויימים ו/או לגלוטן – מתבקשים שלא להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר, במידה שמופיעים. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.
 28. מנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא, והיא לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו’.
 29. מנהלת האתר אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר וכד’.
 30. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ל- אטליז דבאח ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 31. מנהלת האתר לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו באתר..
 32. באמצעות הזנת פרטי הקשר, מבצע המשתמש Opt-In למאגר מנהלת האתר ומאשר בכך לחברה או למי מטעמה לשלוח אליו הודעות שיווקיות לכתובת המייל ו/או הטלפון וכן לנתח מידע סטטיסטי הנוגע לשימושו באתר. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך למנהלת האתר בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 33. השימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש בו להיכלל במאגר המידע של מנהלת האתר והיא ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אל המשתמשים באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות הודעות “פוש” באפליקציה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ”ב.
 34. כל משתמש רשאי להסיר את עצמו ממאגר המידע של החברה באמצעות שליחת הודעת מייל .
 35. מנהלת אתר ” דבאח ” תהיה רשאית להשתמש בפרטים שהמשמש מסר באתר ובמידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים בלבד.
 36. מנהלת אתר “דבאח ” תשמור את המידע שייאסף במאגריה ותהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.
 37. הקניין הרוחני באטליז דבאח ו/או באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של מנהלת האתר, או של צדדים שלישיים שמנהלת האתר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.